User Tools

Site Tools


start

Media Manager

Namespaces

Choose namespace

Media Files

Files in [root]

File

  Date:
  2014/01/11 12:37
  Filename:
  20140111_123755.jpg
  Caption:
  ASCIIMETADATA-START ;UUUUUUÞ­¾ï}2ÿ!UUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïCALUUUUUUCurUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï®®®®FTÿº)YN &$öÿY>óºÿü}!º'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïKJKJº&ü(û߉˜¥(Ú܃"2SÙÿ Å ÅF‹j¥¾¨ÿÿV&ÿÿ¼l©ÿÿ×Gÿÿöæÿþñ|žUqUqUqUqUqUqUaUaUaUqfqfqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUqUaUaUaUafqfqfqUq ™bDBUqUqUqUqUqUqUqfqUaUafqfqfqUq ™R ™RUqUqUaUqUqUq ™Rfq ™b ™bUafqfqUqDB ™bUqUa ™RUqUqUq ™RUa ™b ™bfafqfqUqUaUqUaUaUqUqUaUaUqUa ™bUaUaUqUaUqUqUqUqUaUaUq ™b ™b ™bUqUa ™b ™bUqUaUqUqUq ™bUqUaUa ™R ™b ™bUq ™bDB ™bfqfqfqUq ™bUaUqUqUa ™b ™b ™bUqUa ™RfafqfqfqUq ™b ™RUqUqUqUa ™R ™bfqUaUafqfqfqfqUq ™bfqUqUqUqfqUaUafq ™b ™bUafqfqfqUaUafqfqfqUqfqUa ™R ™R ™R ™RUafqfqfqfqfqfqfqfqfqfqUa ™bUa ™R ™RUafqfqfqfqfqfqfqfqfqfqUaUafq ™R ™bUafqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqUaUafqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfqfafqfqfqfqfqfqÅR‚H7xü6ÿþO¶D¦kÛD¦kÛD¦kÛD¦kÛD¦kÛUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï¯¯ÊʯV#¯¯¯¯c §µCì(#EcC |Ùc Y܃ ϟQ zšQ BY ™éa ji Þq .}y $<a _3a üû¯¯¯¯LŠ¡fr3UUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ï«UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ­¾ïUUUUMETADATA-END
  Format:
  JPEG
  Size:
  3MB
  Width:
  4128
  Height:
  2322
  Camera:
  SAMSUNG GT-I9505
  References for:
  Nothing was found.
  start.txt · Last modified: 2022/08/06 17:02 by potthast

  Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki